Skip to main content

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Με βάση την περιγραφή των παραδοτέων και τη στοχοθεσία του έργου, τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλλουν:

α) Στην παραγωγή νέας γνώσης σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα αυξημένης αξίας

β) Στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης εξειδικευμένων επιστημόνων, τόσο κατά τη διάρκεια του έργου, όσο και στη συνέχεια

γ) Στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων – εταίρων του έργου

δ) Στην συνεργασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού τομέα

ε) Στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού με την δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας.

Πιο αναλυτικά, η αξιοποίηση και διαχείριση του μοντέλου πολιτισμικού τουρισμού παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις τόσο ως προς την αύξηση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Οι τάσεις αυτές υπαγορεύουν τη μελέτη νέων επιχειρηματικών υποδειγμάτων και την αναζήτηση νέων καινοτόμων βιομηχανιών (π.χ. δημιουργία νέου τύπου ηλεκτρονικών τουριστικών οδηγών, σχεδίαση πολυδιάστατων διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών, κ.λπ.) που θα επαναπροσδιορίσουν τη χρήση του πολιτισμικού περιεχομένου (re-use) και θα ανακατευθύνουν το πολιτισμικό προϊόν σε ευρύτερες κατηγορίες κοινού και μαζικότερη κατανάλωση. Τα αποτελέσματα του TRACCE μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, τις εκροές οι οποίες αφορούν στις παραγόμενες πολιτιστικές εφαρμογές και υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και την γενικότερη συνεισφορά προς κάποιες καταστάσεις ή τομείς ως επακόλουθο των πρώτων.

Το βασικό αποτέλεσμα αφορά στην ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας και υβριδικής κινητής εφαρμογής περιηγήσεων, καθώς και τις επιμέρους που θα ενσωματώνουν όπως

(α) οργάνωση πληροφοριών, διασύνδεση δεδομένων και διαχείριση γνώσης των τομέων Πολιτισμού και Τουρισμού,

(β) συγκέντρωση, σημασιολογική ανάλυση και αξιοποίηση διαδικτυακών δεδομένων,

(γ) δημιουργία συνθετικού storytelling,

(δ) δημιουργία περιπάτων επαυξημένης πραγματικότητας σε οπτικό και ακουστικό επίπεδο.

Μέσω του προϊόντος αυτού ο χρήστης θα μπορεί να ακολουθεί διαδρομές που δοκίμασαν προηγούμενοι περιηγητές, να έχει πρόσβαση σε σχετικό περιεχόμενο από σημαντικούς Πολιτισμικούς Οργανισμούς, να αντιπαραβάλλει τη σύγχρονη πραγματικότητα με εκείνα τα δεδομένα, να καταθέτει το προσωπικό του βίωμα ή σχόλιο. Επιπρόσθετα, ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα σύγχρονο σχεδιασμό που μεθοδεύει τις προϋποθέσεις για τοπική οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Η αξιοποίηση της δυναμικής των πολιτιστικών/δημιουργικών βιομηχανιών σε τοπικό επίπεδο ενδυναμώνει σημαντικά, εκτός των άλλων, την τουριστική οικονομία και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο TRACCE συμβάλλει σε ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς μέσω της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου με πλήρη σεβασμό της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας τόσο της χώρας μας όσο και των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι παλαιοί και νέοι ταξιδιώτες – περιηγητές της Ελλάδας. Αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σύγχρονο ψηφιακό τουριστικό μοντέλο που πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα μεγάλο φάσμα απαιτήσεων καθώς:

(α) εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν επιδιώκοντας παράλληλα υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα,

(β) δημιουργεί αφηγηματικά ερμηνευτικά σχήματα μέσα στα οποία να συνδυάζονται οι διαθέσιμοι πολιτισμικοί πόροι και να αναδεικνύεται το ιστορικό βάρος τους, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και υποστηρίζοντας τη δυνατότητα αυτοματοποιημένου σχεδιασμού εξειδικευμένων προϊόντων με επιστημονικό υπόβαθρο,

(γ) οργανώνει τους διαθέσιμους πόρους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,

(δ) συνδέει άμεσα τους περιηγούμενους σε πραγματικό και εικονικό χρόνο,

(ε) προσαρμόζεται στις ανάγκες τουριστικής ζήτησης (κατά παραγγελία επισκέψεις και ξεναγήσεις), (στ) παρέχει δυνατότητες σχεδιασμού και υλοποίησης δυναμικού μάρκετινγκ.